wtorek, 25 styczeń 2022

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej "70" w Warszawie – zwane dalej „Ogniskiem” lub „OPP 70”, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848) – zwanej dalej „ustawą”. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.opp70.pl/.

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI:

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-05

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia dotyczą następujących kwestii:

  • wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej (zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy);
  • mapa strony nie jest dostępna;
  • strona nie posiada możliwości zmiany rozmiaru tekstu;
  • strona nie posiada możliwości zmiany kontrastu;
  • strona nie posiada formularza kontaktowego pozwalającego na przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym wiadomości SMS, MMS;
  • strona nie posiada komunikatorów internetowych;
  • strona nie posiada możliwości przesyłania faksów;
  • strona nie posiada tłumacza online języka migowego;
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Z uwagi na braki dostępności cyfrowej Ognisko pracuje nad opracowaniem i wdrożeniem nowej strony internetowej, która częściowo zapewni taką dostępność.

INFORMACJE DODATKOWE

Na stronie funkcjonuje przejrzysta nawigacja. W sekcji „kontakt” opublikowane są dane korespondencyjne oraz kontaktowe, w tym aktywny adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację sporządzono dnia 31-03-2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez OPP 70.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem Ogniska: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel.: 22 825 63 09

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO - SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej lub którą aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Osoba żądająca otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie żądania powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Ognisko niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, OPP 70 może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy realizacja żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji nie jest możliwa, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Ognisko użytkuje pomieszczenia w lewym skrzydle drugiego piętra budynku (którego nie jest administratorem), stanowiące 4% powierzchni użytkowej.
Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Narbutta, prowadzą do niego schody. Brak jest podjazdu dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Do każdego poziomu budynku (parter, pierwsze piętro, drugie piętro i piwnica) prowadzą schody. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

Sekretariat Ogniska znajduje się na drugim piętrze w pok. 210 w skrzydle po lewej stronie od wejścia głównego.

Osobami zapewniającymi udzielanie informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi administratora budynku (LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego z siedzibą przy ul. Narbutta 31, 02-536 Warszawa).

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (windy, toalety, barierki).

Do Ogniska może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ognisku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego osobiście.