niedziela, 22 maj 2022

 Regulamin

Ogniska Pracy Pozaszkolnej "70" w Warszawie

 § 1

Postanowienia Ogólne

 1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej „70” – zwane dalej ogniskiem, placówką lub OPP 70 - jest samorządową, publiczną placówką oświatowo-wychowawczą.
 2. Organem prowadzącym jest miasto stołeczne Warszawa, a nadzór merytoryczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 3. Zasady funkcjonowania placówki określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.
 4. Działalność ogniska finansowana jest z budżetu m. st. Warszawy, a uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez OPP 70 jest bezpłatne.
 5. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną w grupach zainteresowań tworzonych według wieku lub zgodnie z umiejętnościami wychowanków.
 6. Wychowankami ogniska są dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Placówka może także organizować zajęcia i imprezy dla dorosłych lub całych rodzin.
 7. Ognisko Pracy Pozaszkolnej „70” prowadzi zajęcia stałe według tygodniowego planu zajęć, a okresowe lub okazjonalne – według planu zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną.
 8. Statut OPP 70 i inne dokumenty placówki dostępne są w sekretariacie ogniska oraz na stronie internetowej ogniska.

§ 2

Zasady uczestnictwa w zajęciach

 1. Udział we wszystkich zajęciach ogniska jest dobrowolny.
 2. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania Statutu OPP 70, niniejszego regulaminu, wszelkich obowiązujących w ognisku procedur oraz regulaminów i procedur obowiązujących w miejscu prowadzenia zajęć - zwracając szczególną uwagę na kulturę osobistą i wzajemny szacunek.
 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dostarczenie do sekretariatu OPP 70 oryginałów dokumentów podpisanych przez rodzica/prawnego opiekuna:
  • wniosku o przyjęcie na zajęcia (generowanego w elektronicznym systemie rekrutacji);
  • wypełnionego oświadczenia (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
 4. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do dopilnowania, aby dziecko wysyłane na zajęcia było całkowicie zdrowe, podobnie jak osoba przyprowadzająca wychowanka.
 5. Rodzice/opiekunowie wychowanka nie mogą odbierać dzieci w trakcie trwania zajęć bez uzasadnionej przyczyny.
 6. Rodzice/opiekunowie dziecka ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez dziecko podczas zajęć i w placówce, w której są prowadzone.
 7. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.
 8. Uczestnicy zajęć nauki gry na instrumentach powinni posiadać instrument do pracy własnej w domu oraz zabezpieczać materiał nutowy wskazany przez nauczyciela - instruktora.
 9. Uczestnicy zajęć sportowych, rekreacyjnych, tanecznych, korekcyjnych itp. powinni przed zajęciami przebierać się w strój odpowiedni do rodzaju zajęć, określony przez nauczyciela - instruktora.
 10. Wszyscy uczestnicy zajęć przychodzący na nie z zewnątrz zmieniają obuwie w miejscu wskazanym przez placówkę udostępniającą sale na realizację danych zajęć.
 11. W przypadku uczestnictwa wychowanka w kilku zajęciach jednego dnia rodzice/opiekunowie powinni go zaopatrzyć w suchy prowiant i napój.
 12. W przypadku dłuższej nieobecności wychowanka spowodowanej chorobą lub innymi ważnymi przyczynami, rodzice/opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia ogniska o tym fakcie i czasie trwania nieobecności na zajęciach.

§ 3

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja na zajęcia ogniska odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi w warszawskich placówkach edukacji pozaszkolnej.
 2. Szczegółowe zasady rekrutacji każdorazowo określa zarządzenie dyrektora OPP 70 wydane na podstawie szczegółowych wytycznych - jednolitych dla wszystkich stołecznych placówek edukacji pozaszkolnej.
 3. Warunkiem koniecznym do uczestniczenia w procesie rekrutacji do zajęć w OPP jest przesłanie drogą mailową do sekretariatu OPP 70 skanu/fotografii wypełnionej deklaracji uczestnictwa podpisanej przez rodzica/opiekuna.
 4. O przyjęciu na zajęcia w kolejnym roku szkolnym decyduje Komisja Rekrutacyjna, która podaje do wiadomości listy przyjętych oraz nieprzyjętych na poszczególne zajęcia.
 5. W przypadku pojawienia się wolnych miejsc w trakcie roku szkolnego o przyjęciu do danej grupy zajęciowej decyduje Dyrektor OPP 70.

§ 4

Rezygnacja z zajęć w Ognisku

 1. Z uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ognisku można zrezygnować w każdej chwili. Stosowne oświadczenie w tej sprawie rodzic/opiekun składa na piśmie lub przesyła drogą elektroniczną. Deklaracja przekazana ustnie lub telefonicznie powinna być potwierdzona pisemnie lub elektronicznie.
 2. Stwierdzenie przez nauczyciela 3 kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności wychowanka uznaje się za rezygnację z uczestnictwa w zajęciach.
 3. Ponowne przyjęcie na zajęcia jest możliwe na podstawie obowiązujących zasad rekrutacji - o ile będą wolne miejsca - lub od nowego roku szkolnego.

§ 5

Zasady bezpieczeństwa

 1. Dziecko przyprowadzane i odbierane jest przez rodzica/prawnego opiekuna lub osobę wyznaczoną w pisemnym oświadczeniu (załącznik nr 1).
 2. Dziecko może samodzielnie przychodzić na zajęcia ogniska i samodzielnie wychodzić po skończonych zajęciach ogniska jeśli rodzic wyraził pisemną zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu (załącznik nr 1).
 3. W przypadku, gdy dziecko jest zapisane do świetlicy szkolnej w której odbywają się dane zajęcia, jest ono odbierane przez nauczyciela ogniska ze świetlicy, a po zajęciach odprowadzane.
 4. W przypadku, gdy dziecko jest zapisane do świetlicy szkolnej w której odbywają się dane zajęcia, jest ono odbierane przez nauczyciela ogniska ze świetlicy, a po zajęciach odprowadzane – co rodzic/opiekun potwierdza w pisemnym oświadczeniu (załącznik nr 1).
 5. Nauczyciel ogniska na podstawie pisemnej zgody rodzica/opiekuna przejmuje opiekę nad wychowankiem jedynie na czas trwania zajęć w OPP.
 6. Nauczyciel ogniska jest odpowiedzialny za dziecko w trakcie prowadzenia swoich zajęć.

§ 6

Procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń związanych z bezpieczeństwem wychowanków

 1. W przypadku wystąpienia sytuacji nietypowych (zagrożenie pożarem, stwierdzenie substancji niebezpiecznych lub używek, podejrzenia choroby, agresywne zachowanie, używanie wulgarnego języka, przejawy dyskryminacji itp.) obowiązują procedury przyjęte w OPP 70 dostępne w sekretariacie ogniska.
 2. W sytuacji samowolnego opuszczania zajęć przez wychowanka nauczyciel informuje telefonicznie rodzica/opiekuna.
 3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami nauczyciel wzywa patrol szkolny.
 4. W przypadku łamania zasad obowiązujących w ognisku  nauczyciel powiadamia rodzica/opiekuna informując o konsekwencjach natury dyscyplinarnej – ze skreśleniem z listy wychowanków włącznie.
 5. W przypadku odmowy uczestnictwa w zajęciach ogniska przez wychowanka przebywającego w świetlicy szkolnej, nauczyciel informuje rodzica/opiekuna o zaistniałej sytuacji i pozostawia dziecko na świetlicy szkolnej.
 6. Nauczyciel ogniska nie może zmuszać dziecka do uczestnictwa w zajęciach.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Prace wykonane podczas zajęć OPP 70 (np. prace plastyczne, zdjęcia, nagrania muzyczne, repertuar itp.) są własnością ogniska.
 2. Uczestnicy konkursów reprezentujący ognisko powinni udostępnić placówce dokumentację swoich osiągnięć.
 3. Rodzice/opiekunowie wychowanków niepełnoletnich zobowiązani są do kontaktu z ogniskiem w każdym przypadku, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 roku.