wtorek, 20 kwiecień 2021

Rekrutacja na zajęcia OPP 70 na rok szkolny 2020/2021!!!

Od dnia 01 września b.r. obowiązuje rekrutacja na wolne miejsca lecz w dalszym ciągu obowiązuje

elektroniczny system rekrutacji do placówek edukacji pozaszkolnejhttps://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

W przypadku chęci dołączenia do konkretnych zajęć

polecam kontakt mailowy z nauczycielem danych zajęć (http://opp70.pl/index.php/kadra-pedagogiczna).

 

Zwracam uwagę, że zgodnie ze zaktualizowanym Regulamin Ogniska Pracy Pozaszkolnej "70",  § 2 p. 3 stanowi:

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dostarczenie do sekretariatu OPP 70 oryginałów dokumentów podpisanych przez rodzica/prawnego opiekuna:

  • wniosku o przyjęcie na zajęcia (generowanego w elektronicznym systemie rekrutacji);
  • wypełnionego oświadczenia (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).

Proszę o dostarczanie tych dokumentów w godzinach pracy sekretariatu (w godz. 13 - 17) - zwracając uwagę aby:

>>> oryginalny formularz wniosku był podpisany przynajmniej przez jednego rodzica/opiekuna, wydrukowany (najlepiej) dwustronnie i bez żadnych załączników;

>>> oryginalny formularz załącznika był wypełniony czytelnie we wszystkich wymaganych obszarach i podpisany przynajmniej przez jednego rodzica/opiekuna.

Można wydrukować ww. dokumenty także w sekretariacie OPP 70, a rodzic/prawny opiekun złoży wymagane podpisy.

 

 Krzysztof Gąsiorek

Dyrektor OPP 70


Wszelkie informacje na temat rekrutacji oraz jej szczegółowy harmonogram znajdują się na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy pod adresem:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze

Prosimy o zapoznanie się z zawartymi tam informacjami i zasadami, które są jednolite dla całej Warszawy.

 

Zapraszamy do zapopznania się z ofertą Ogniska i do korzystania z naszych nieodpłatnych zajęć.