© 2022 / OPP70

Deklaracja Dostępności

WSTĘP:

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej "70" w Warszawie – zwane dalej „Ogniskiem” lub „OPP 70”, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848) – zwanej dalej „ustawą”. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.opp70.pl/.

 

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI:

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-11

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27

 

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

 

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia dotyczą następujących kwestii:

 

wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej (zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy);

mapa strony jest dostępna;

strona nie posiada możliwości zmiany rozmiaru tekstu;

strona nie posiada możliwości zmiany kontrastu;

strona posiada formularz kontaktowy pozwalający na przesyłanie wiadomości tekstowych, z wyłączeniem wiadomości SMS, MMS;

strona nie posiada komunikatorów internetowych;

strona nie posiada możliwości przesyłania faksów;

strona nie posiada tłumacza online języka migowego;

dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Z uwagi na braki dostępności cyfrowej Ognisko pracuje nad opracowaniem i wdrożeniem nowych usprawnień na stronie internetowej. 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

Na stronie funkcjonuje przejrzysta nawigacja. W sekcji „kontakt” opublikowane są: aktywna mapa z lokalizacją Ogniska, dane korespondencyjne oraz kontaktowe, w tym aktywne: adres poczty elektronicznej i numer telefonu, oraz formularz kontaktowy.

 

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

 

Deklarację sporządzono dnia 31-03-2021 r.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez OPP 70.

 

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem Ogniska: biuro@opp70.pl, Tel.: 22 825 63 09


Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

 

PROCEDURA WNIOSKOWO - SKARGOWA

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

 

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej lub którą aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Osoba żądająca otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Rozpatrzenie żądania powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Ognisko niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, OPP 70 może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy realizacja żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji nie jest możliwa, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Ognisko użytkuje pomieszczenia w lewym skrzydle drugiego piętra budynku (którego jest administratorem), stanowiące 4% powierzchni użytkowej.

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Narbutta, prowadzą do niego schody. Schody posiadają rozkładany podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do każdego poziomu budynku (parter, pierwsze piętro, drugie piętro i piwnica) prowadzą schody. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

 

Sekretariat Ogniska znajduje się na drugim piętrze w pok. 210 w skrzydle po lewej stronie od wejścia głównego.

 

Osobami zapewniającymi udzielanie informacji przy wejściu głównym są pracownicy Ogniska Pracy Pozaszkolnej "70".

 

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (windy, toalety, barierki).

 

Do Ogniska może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W Ognisku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego osobiście.