© 2022 / OPP70

Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA 

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „70”w Warszawie (OPP 70) jest: Krzysztof Gąsiorek - dyrektor OPP 70, e-mail: biuro@opp70.pl, tel.: 22 825 63 09, adres ul. L. Narbutta 65/71, 02-524 Warszawa;

2)  Inspektorem ochrony danych osobowych w OPP 70 jest Pani Renata Zarzeczna, e-mail: rzarzeczna.iod@dbfomokotow.pl.

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a)  rekrutacji uczestników zajęć organizowanych przez OPP 70;

b)  prowadzenia dokumentacji uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez OPP 70;

c)  w celach sprawozdawczych i prowadzenia zajęć.

5)  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

a)  OPP 70,

b)  organy nadzoru,

c)  podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy OPP 70,

d)  podmioty współpracujące z OPP 70 w zakresie edukacji, opieki i wychowania zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14.12.2016 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z póź. zm).

6)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7)  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

8)  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1, lit a. Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9)  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w OPP 70 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10)   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez OPP 70. 

11)   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.