Szczegółowy harmonogram rekrutacji

Informacje na temat rekrutacji oraz szczegółowy harmonogram rekrutacji można śledzić na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy pod adresem:

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/zapisy-na-zajecia-rozwijajace-zainteresowania-i-uzdolnienia-w-placowkach-wychowania-pozaszkolnego-w-roku-szkolnym-2022-2023

 

Prosimy o zapoznanie się z zawartymi tam informacjami i zasadami, które są jednolite dla całej Warszawy.

 

Rekrutacja na zajęcia w OPP 70 na rok szkolny 2022/2023.

 

Zgodnie z ogólnowarszawskim kalendarzem rekrutacji od dn. 01 września b.r.  można składać wnioski na wolne miejsca, które widoczne są po zalogowaniu do systemu rekrutacji. 

 

System rekrutacji znajduje się na stronie: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main!execute.action.

 

Szczegółowe pytania dotyczące poszczególnych zajęć prosimy zadawać poszczególnym nauczycielom drogą mailową -  adresy dostępne na stronie: https://opp70.pl/nauczyciele.

 

W przypadku innych wątpliwości prosimy je kierować mailowo: biuro@opp70.pl.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w nowym roku szkolnym będzie dostarczenie do sekretariatu OPP 70 oryginałów dokumentów podpisanych przez rodzica/prawnego opiekuna:

  • wniosku o przyjęcie na zajęcia (generowanego w elektronicznym systemie rekrutacji);

  • wypełnionego oświadczenia (załącznik nr 1 do regulaminu uczestnictwa w zajęciach).
     

Proszę o dostarczanie tych dokumentów w godzinach pracy sekretariatu (w godz. 13 - 17) - zwracając uwagę aby:

  • oryginalny formularz wniosku był podpisany przynajmniej przez jednego rodzica/opiekuna, wydrukowany (najlepiej) dwustronnie i bez żadnych załączników;

  • oryginalny formularz załącznika był wypełniony czytelnie we wszystkich wymaganych obszarach i podpisany przynajmniej przez jednego rodzica/opiekuna.

Można wydrukować ww. dokumenty także w sekretariacie OPP 70, gdzie rodzic/prawny opiekun złoży wymagane podpisy.

 

Krzysztof Gąsiorek

Dyrektor OPP 70

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Ogniska i do korzystania z naszych nieodpłatnych zajęć.

REKRUTACJA

Sprawdź szczegóły

© 2022 / OPP70