© 2022 / OPP70

Regulamin

REGULAMIN OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ "70" W WARSZAWIE

 

§ 1

Postanowienia Ogólne

 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej "70" – zwane dalej ogniskiem, placówką lub OPP 70 - jest samorządową, publiczną placówką oświatowo-wychowawczą.

 • Organem prowadzącym jest miasto stołeczne Warszawa, a nadzór merytoryczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 • Zasady funkcjonowania placówki określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

 • Działalność ogniska finansowana jest z budżetu m. st. Warszawy, a uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez OPP 70 jest bezpłatne.

 • Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną w grupach zainteresowań tworzonych według wieku lub zgodnie z umiejętnościami wychowanków.

 • Wychowankami ogniska są dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Ognisko może także organizować zajęcia i imprezy dla dorosłych lub całych rodzin.

 • Ognisko prowadzi zajęcia stałe według tygodniowego planu zajęć, a okresowe lub okazjonalne – według planu zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną.

 • Statut OPP 70 i inne dokumenty placówki dostępne są w sekretariacie ogniska oraz na stronie internetowej ogniska.

 

§ 2

Zasady uczestnictwa w zajęciach

 • Udział we wszystkich zajęciach ogniska jest dobrowolny.

 • Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania Statutu OPP 70 oraz niniejszego regulaminu, zwracając szczególną uwagę na kulturę osobistą i wzajemny szacunek.

 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie podpisanego przez rodzica/opiekuna oświadczenia (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).

 • Rodzice/opiekunowie wychowanka nie mogą odbierać dzieci w trakcie trwania zajęć bez uzasadnionej przyczyny.

 • Rodzice/opiekunowie dziecka ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez dziecko podczas zajęć i w placówce, w której są prowadzone.

 • Placówka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.

 • Uczestnicy zajęć nauki gry na instrumentach powinni posiadać instrument do pracy własnej w domu oraz zabezpieczać materiał nutowy wskazany przez nauczyciela - instruktora.

 • Uczestnicy zajęć sportowych, rekreacyjnych, tanecznych, korekcyjnych itp. powinni przed zajęciami przebierać się w strój odpowiedni do rodzaju zajęć, określony przez nauczyciela - instruktora.

 • Wszyscy uczestnicy zajęć przychodzący na nie z zewnątrz zmieniają obuwie w miejscu wskazanym przez placówkę udostępniającą sale na realizację danych zajęć.

 • W przypadku uczestnictwa wychowanka w kilku zajęciach jednego dnia rodzice/opiekunowie powinni go zaopatrzyć w suchy prowiant i napój.

 • W przypadku dłuższej nieobecności wychowanka spowodowanej chorobą lub innymi ważnymi przyczynami, rodzice/opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia Ogniska o tym fakcie i czasie trwania nieobecności na zajęciach.

 

§ 3

Zasady rekrutacji

 • Rekrutacja na zajęcia Ogniska odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi w warszawskich placówkach edukacji pozaszkolnej.

 • Szczegółowe zasady rekrutacji każdorazowo określa zarządzenie dyrektora OPP 70 wydane na podstawie szczegółowych wytycznych - jednolitych dla wszystkich stołecznych placówek edukacji pozaszkolnej.

 • Warunkiem koniecznym do uczestniczenia w procesie rekrutacji do zajęć w OPP jest dostarczenie do sekretariatu OPP 70 wypełnionej deklaracji uczestnictwa podpisanej przez rodzica/opiekuna.

 • O przyjęciu na zajęcia w kolejnym roku szkolnym decyduje Komisja Rekrutacyjna, która podaje do wiadomości listy przyjętych oraz nieprzyjętych na poszczególne zajęcia.

 • W przypadku pojawienia się wolnych miejsc w trakcie roku szkolnego o przyjęciu do danej grupy zajęciowej decyduje Dyrektor OPP 70.

 

§ 4

Rezygnacja z zajęć w Ognisku

 • Z uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Ognisku można zrezygnować w każdej chwili. Stosowne oświadczenie w tej sprawie rodzic/opiekun składa na piśmie lub przesyła drogą elektroniczną. Deklaracja przekazana ustnie lub telefonicznie powinna być potwierdzona pisemnie lub elektronicznie.

 • Stwierdzenie przez nauczyciela 3 kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności wychowanka uznaje się za rezygnację z uczestnictwa w zajęciach.

 • Ponowne przyjęcie na zajęcia jest możliwe na podstawie obowiązujących zasad rekrutacji - o ile będą wolne miejsca - lub od nowego roku szkolnego.

 

§ 5

Zasady bezpieczeństwa

 • Dziecko przyprowadzane i odbierane jest przez rodzica/prawnego opiekuna lub osobę wyznaczoną na piśmie.

 • Dziecko może samodzielnie przychodzić na zajęcia Ogniska i samodzielnie wychodzić po skończonych zajęciach Ogniska jeśli rodzic wyraził pisemną zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu.

 • W przypadku, gdy dziecko jest zapisane do świetlicy szkolnej w której odbywają się dane zajęcia, jest ono odbierane przez nauczyciela Ogniska ze świetlicy, a po zajęciach odprowadzane.

 • W przypadku, gdy dziecko jest zapisane do świetlicy szkolnej, a zajęcia odbywają się w innym miejscu - rodzic/opiekun ma obowiązek zadbania o doprowadzenie dziecka na zajęcia OPP i odbiór dziecka z tych zajęć, co wskazuje w podpisanym druku oświadczenia  (załącznik nr 1).

 • Nauczyciel Ogniska na podstawie pisemnej zgody rodzica/opiekuna przejmuje opiekę nad wychowankiem jedynie na czas trwania zajęć w OPP.

 • Nauczyciel Ogniska jest odpowiedzialny za dziecko w trakcie prowadzenia swoich zajęć.

 

§ 6

Procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń związanych z bezpieczeństwem wychowanków

 • W przypadku wystąpienia sytuacji nietypowych (zagrożenie pożarem, stwierdzenie substancji niebezpiecznych lub używek, agresywne zachowanie, używanie wulgarnego języka, przejawy dyskryminacji itp.) obowiązują procedury przyjęte w OPP 70 dostępne w sekretariacie Ogniska.

 • W sytuacji samowolnego opuszczania zajęć przez wychowanka nauczyciel informuje telefonicznie rodzica/opiekuna.

 • W przypadku braku kontaktu z rodzicami nauczyciel wzywa patrol szkolny.

 • W przypadku łamania zasad obowiązujących w ognisku (agresywne zachowanie, używanie wulgarnego języka, przejawy dyskryminacji itp.) nauczyciel powiadamia rodzica/opiekuna informując o konsekwencjach natury dyscyplinarnej – ze skreśleniem z listy wychowanków włącznie.

 • W przypadku odmowy uczestnictwa w zajęciach ogniska przez wychowanka przebywającego w świetlicy szkolnej, nauczyciel informuje rodzica/opiekuna o zaistniałej sytuacji i pozostawia dziecko na świetlicy szkolnej.

 • Nauczyciel ogniska nie może zmuszać dziecka do uczestnictwa w zajęciach.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 • Prace wykonane podczas zajęć OPP 70 (np. prace plastyczne, zdjęcia, nagrania muzyczne, repertuar itp.) są własnością Ogniska.

 • Uczestnicy konkursów reprezentujący Ognisko powinni udostępnić Placówce dokumentację swoich osiągnięć.

 • Rodzice/opiekunowie wychowanków niepełnoletnich zobowiązani są do kontaktu z Ogniskiem w każdym przypadku, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.